Γίνε μέλος στον ΕΣΚΙ

Για να γίνεις μέλος στείλε στο registration@eski.gr τα παρακάτω :

 

  • Πλήρως συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής (κατεβάστε εδώ)
  • Επικυρωμένη φωτοαντίγραφα ταυτότητας, πτυχίων
  • Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Απόδειξη κατάθεσης 50 ευρώ σε λογαριασμό που θα ανακοινωθεί σύντομα. (Για περιορισμένη χρονική περίοδο η καταβολή των εισφορών των μελών θα γίνεται μόνο με μετρητά στα γραφεία του ΕΣΚΙ Παπαδιαμαντοπούλου 52 Α΄ όροφος.)

 

Η παράδοση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με την ηλεκτρονική αποστολή τους στο registration@eski.gr  ή με την κατάθεση τους στον υπεύθυνο εγγραφών του ΕΣΚΙ.

 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Δόκιμα.

Τακτικά μέλη του Σωματείου γίνονται :

α)  Όσοι κατέχουν πτυχίο Bachelor ή/ και  Master ή / και  PHD στην Κινέζικη Ιατρική της αλλοδαπής.
β) Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  μαθητεύσει σε μονοετή προγράμματα εξειδίκευσης  στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα.
γ) Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  συμπληρώσει επιτυχώς  τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των αναγνωρισμένων Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.
δ) Όσοι κατέχουν το Ελληνικό Πτυχίο Κινέζικης Ιατρικής. Το Ελληνικό Πτυχίο Κινέζικης Ιατρικής απονέμεται από τον ΕΣΚΙ σε όσους έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού ή έχουν παρακολουθήσει μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα, και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που διοργανώνει ο σύλλογος κάθε χρόνο.


Δόκιμα μέλη του Σωματείου γίνονται :

α)  Όσοι κατέχουν Ελληνικό πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής ή τα αντίστοιχα πτυχία της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και έχουν  μαθητεύσει σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα βελονισμού  στην Ελλάδα ή αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού .
β)  Όσοι έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τον πλήρη κύκλο σπουδών Κινέζικης Ιατρικής των αναγνωρισμένων Ελληνικών σχολών Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού.
γ) Όσοι έχουν μαθητεύσει σε μονοετή προγράμματα σπουδών στην Κινέζικη Ιατρική στην Κίνα.
δ) Όσοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών στην Κινέζικη Ιατρική στις  Ελληνικές σχολές Κινέζικης Ιατρικής ή αντίστοιχες του εξωτερικού.


α) Μέλος του Σωματείου δικαιούται να γίνει οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε που αποδέχεται την τήρηση του παρόντος καταστατικού.
β) Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, δε μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
γ. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.

 

Ειδικότερα:

 

  • Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν και να παίρνουν το λόγο στη Γενική Συνέλευση.  Δικαιούνται επίσης να εκλέγουν τα υπόλοιπα όργανα του Σωματείου, εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει και είναι μέλη του σωματείου τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τις εκλογές.
  • Όλα τα τακτικά μέλη δικαιούνται να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον είναι μέλη του Σωματείου επί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν τις εκλογές. 
  • Όλα τα μέλη δικαιούνται να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των στόχων του Σωματείου, με πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να εργάζονται για την προαγωγή των στόχων του Σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του.

 

Members Log in

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Close