ΕΣΚΙ

To σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Σύλλογος Κινέζικης Ιατρικής (Ε.Σ.Κ.Ι.)», που αποδίδεται ισόκυρα και στην αγγλική γλώσσα ως “Hellenic Society of Chinese Medicine” έχει ως σκοπούς τη θεσμική και νομική κατοχύρωση της Κινέζικης Ιατρικής (K.I.) και την πρόταση αρχών, κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών για την Κ.Ι. σε συνεργασία με το κράτος, με στόχο τη δημιουργία σχετικού νομικού πλαισίου, τη διασφάλιση της ποιοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των θεραπειών της Κινέζικης Ιατρικής, την εξύψωση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού επιπέδου των μελών του και της συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και την προαγωγή της υγείας σε συνεργασία με άλλους φορείς για τη γενικότερη βελτίωση της υγείας στην Ελλάδα. 希腊中医学会 Hellenic Society of Chinese Medicine (HSCM) 希腊中医学会成立于2003 年11 月19 日。学会现有会员68 名,其中针灸中医师8 名, 获得针灸证书的西医师6 名,针灸师68 名。学会现任会长是安尼斯·狄米特里奥。 学会的目标是:1、推动希腊政府建立中医学科和监管体系,并与政府合作制定中医相关 法规、指南等的制定;2、确保中医医疗实践优质高效;3、保护中医医疗服务对象权益;4、 保障中医师权益;5、提高学会会员学术科研水平,促进会员交流合作,帮助会员实现共同目 标;6、与其他机构合作促进希腊卫生工作发展;7、确保希腊中医实践的自律性。 学会具体任务包括根据中医相关国际标准制定教育和培训课程,并在希腊中医院校推 广;按照相关课程设置提议或编写中医教科书;按照本学会要求和标准设立希腊中医学位, 向按规定完成中医培训并满足相关条件者颁发学位;积极参与与本学会目标一致或相似的本 国及国际性组织活动;加强与其他公共机构或法人机构合作;以及通过印发宣传材料、文化 衫等合法途径实现本学会目标,加强学会与公众交流等。学会每年年举办数次中医针灸研讨 会,广受会员欢迎。 Hellenic Society of Chinese Medicine (HSCM) was founded on 19 November, 2003. It has 68 individual members including 8 doctors of acupuncture and traditional Chinese medicine, and 6 western medicine doctors and 68 acupuncturists. The current president is Ioannis Dimitriou. The aims of HSCM include: 1. The Institutional and Legal Enforcement of Chinese Medicine (CM) and the proposal of principles, regulations and guidelines for CM in cooperation with the Hellenic state, with the aim of creating a relevant legal framework; 2. Ensuring the qualitative and effective application of Chinese Medicine therapies; 3. Ensure the protection of patients receiving Chinese Medicine services; 4. Ensure the professional rights of Chinese Medicine therapists; 5. Raise the educational and scientific level of its members and their cooperation and promote their common goals and professional interests; 6. Health promotion in collaboration with other agencies for the general improvement of health in Greece; 7. Self-regulation of the practice of Chinese medicine in Greece. Tasks of HSCM include to educate and create curricula in accordance with international standards, which will be proposed to the CM schools in Greece; to propose or create books that are in line with the CM curriculum in Greece; to create a common Hellenic Degree in Chinese Medicine, which will be given to those who have completed the CM training program under the conditions and requirements of the association; to participate in Greek or international associations and federations of associations with similar purposes and work with other similar associations; to cooperate with any relevant public body or legal person; to print and distribute printed matter, clothes and any other legal means that would facilitate the practical functioning of the association and its communication with society, etc. HSCM holds academic seminars several times a year which are welcomed by its members.

Members Log in

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Close